جدا از پروفیل های استاندارد در سبد محصولات آلوم دلتا، بخش های ویژه ای نیز برای استفاده در سیستم ها و راه حل های فردی و خصوصی مشتری طراحی شده است.

آلومینیوم خالص همراه با عناصر شیمیایی مناسب آلیاژهایی با استحکام بالا ایجاد می کند. این ماده ای است که می تواند به راحتی در فرآیندهای شکل دهی پردازش شود. سازه های ساخته شده با آلومینیوم با سبکی مشخص می شوند که مونتاژ و حمل و نقل آنها را بسیار تسهیل می کند. آلومینیوم دارای یک پوشش طبیعی ضد خوردگی است که از اثرات محیطی محافظت می کند. همچنین شایان ذکر است که آلومینیوم به عنوان ماده اولیه 100% قابل بازیافت است.
پروفیل های آلومینیومی آلوم دلتا مطابق با دستورالعمل های کوالانود و الزامات تکنولوژیکی آنودایز می شوند تا از کیفیت پوشش های آند تولیدی اطمینان حاصل شود. گواهی کوالانود شماره 1808 تایید کننده بالاترین کیفیت پوشش های آند روی پروفیل های آلومینیومی است.